PODMÍNKY LOKÁLNÍ KRYOTERAPIE

KryoRestart

PODMÍNKY PRO ZAPŮJČENÍ PŘÍSTOJE NA LOKÁLNÍ KRYOTERAPII

KryoRestart s.r.o.

IČO: 09650032

Se sídlem: Pražská 1279/18, Hostivař, 102 00 Praha 10

Sp. Zn.: C 339694 vedená u Městského soudu v Praze

(dále též jako ,,předávající“)

Předávající se zavazuje, že přebírajícímu přístroj předává v plně funkčním stavu a s nádobou na kapalný dusík, která je naplněna alespoň na 80% své kapacity ve chvíli podepsání předávacího protokolu. Přebírající podpisem potvrzuje, že přístroj převzal v perfektním stavu a řádně připravený.

Přebírající svým podpisem předávacího protokolu potvrzuje, že byl řádně proškolen ve věci ovládání přístroje na lokální kryoterapii a veškeré zacházení a manipulaci s tímto přístrojem. Přebírající také svým podpisem přebírá veškerou odpovědnost za manipulaci s přístrojem.

Přebírající se také zavazuje vrátit přístroj ve stejném stavu jako ho obdržel. V případě poškození (kosmetického, funkčního nebo jiného) je přebírající povinen uhradit předávajícímu veškeré náklady spojené s uvedením přístroje do původního stavu. 

Přebírající je povinen navrátit přístroj nejpozději v předem domluvený den a čas. Tyto údaje jsou uvedeny na předávacím protokolu. Při prodlení je přebírající povinnen uhradit poplatek 1990 Kč za každý započatý den v prodlení. Výpůjčku přístroje je možné prodloužit písemnou žádostí zaslanou na email [email protected] nejpozději 24 hodin před původním termínem vrácení. Žádosti o prodloužení nemusí být ze strany předávajícího vyhověno bez uvedení důvodu a v takovém případě je přebírající povinen vrátit přístroj v předem domluveném termínu.

Případná přeprava přístroje na lokální kryoterapii a nádob s dusíkem klient zajišťuje sám na vlastní náklady a nebezpečí.

Tyto podmínky jsou platné od 1.6.2023.

KryoRestart
Praha 10 - Hostivař

Pražská 1279/18

Zavolejte nám