OBCHODNÍ PODMÍNKY

KryoRestart

OBCHODNÍ PODMÍNKY

KryoRestart s.r.o.

IČO: 09650032

Se sídlem: Pražská 1279/18, Hostivař, 102 00 Praha 10

Sp. Zn.: C 339694 vedená u Městského soudu v Praze

Pro poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.kryorestart.cz

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako ,,obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako ,,občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s poskytováním služeb prostřednictvím on-line obchodu, který je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese kryorestart.cz (dále jen jako ,,webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.
  • Majitelem a provozovatelem webové stránky kryorestart.cz je obchodní společnost KryoRestart s.r.o., IČO 09650032, se sídlem Pražská 1279/18, Hostivař, 102 00 Praha 10 (dále jen jako ,,prodávající“ či ,,poskytovatel“).

Kontaktní údaje prodávajícího/poskytovatele jsou:

Sídlo: Pražská 1279/18, Hostivař, 102 00 Praha 10

Adresa provozovny: Pražská 1279/18, Hostivař, 102 00 Praha 10

Email: [email protected]

Telefon: 228 226 076

Prodávající či poskytovatel se nepovažuje za lékaře.

 • Objednatelem či kupujícím je fyzická nebo právnická osoba (dále jen jako „kupující“, „objednatel“, „zákazník“), která uskuteční koupi dárkového poukazu či permanentky na poskytnutí služby, kterou na svých webových stránkách uvádí prodávající či poskytovatel.
 • Prodávající či poskytovatel a kupující či objednatel se považují za smluvní strany.
 • Službami se rozumí služba nabízená a úžeji vymezená prodávajícím/poskytovatelem na webových stránkách kryorestart.cz, jedná se zejména o poskytnutí tzv. kryoterapie prostřednictvím kryokomory. Prodávající nabízí zejména tzv. celotělovou, lokální či obličejovou kryoterapii.
 • Prodávající nabízí službu vedle dárkového poukazu (na 2, 5 nebo 10 vstupů do kryokomory) také formou permanentky, a to formou kreditní permanentky (dále také jen „kreditní permanentka“ nebo „permanentka“) (klient si nahraje na kreditní permanentku určitý finanční obnos, který po dobu následujících 12 měsíců může čerpat). Viz zejména článek 7 těchto obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí těmito obchodními podmínkami, zásadami ochrany osobních údajů, podmínkami a pokyny uvedenými na webových stránkách prodávajícího či poskytovatele. V otázkách smlouvou neupravených se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí českým právním řádem, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je-li kupující spotřebitelem. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 • Pokud se bydliště nebo sídlo kupujícího nachází mimo Českou republiku nebo právní poměr mezi smluvními stranami obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasí tímto kupující, že se bude právní vztah mezi smluvními stranami řídit českým právním řádem.
 • Zasláním objednávky a potvrzením na webovém rozhraní kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.
 • Je-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo neaplikovatelné nebo se takovým stane, použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se vždy řídí zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.
 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 • Kupujícímu je umožněno zřídit si na webovém rozhraní uživatelský účet, prostřednictvím kterého může kupující provádět objednávání služeb, sledovat své objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.
 • Uživatelský účet se zřizuje na základě registrace kupujícího prostřednictvím registračního formuláře.
 • Kupující může provádět objednávání služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen emailovou adresou a heslem, které kupující při jeho registraci uvede. Kupující je povinen ohledně údajů týkajících se přístupu do jeho uživatelského účtu zachovávat mlčenlivost.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Při registraci na webovém rozhraní je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje musí být pravdivé a úplné. Při jakékoli změně údajů nezbytných k registraci je kupující povinen je aktualizovat.
 • Nevyužívá-li kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let od zřízení uživatelského účtu či poruší-li kupující své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek) nebo dochází-li prostřednictvím účtu k porušení dobrých mravů nebo platných právních předpisů, je prodávající oprávněn uživatelský účet bez náhrady zrušit.
 • Kupující bere na vědomí, že přístup do uživatelského účtu nemusí být nepřetržitý, zejména s ohledem na případnou údržbu hardwarového nebo softwarového vybavení prodávajícího či třetích osob.
 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 • Kupní smlouvou se prodávající zavazuje zaslat kupujícímu elektronickou formou službu uvedenou v objednávce (poukaz na kryoterapii, pro permanentky platí, že se nabitý kredit přičítá k uživatelskému účtu Gymify, viz níže) a kupující se zavazuje za tuto službu zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
 • Spotřebitelskou smlouvou se rozumí smlouva o poskytování služeb anebo smlouva kupní, kterou s kupujícím/spotřebitelem uzavírá poskytovatel služeb.
 • Poskytovatelem služeb je pro účely těchto obchodních podmínek obchodní společnost KryoRestart s.r.o.
 • Předmětem smlouvy o poskytování služeb je prodej služeb nabízených poskytovatelem služeb na webové stránce kryorestart.cz. Službami se rozumí veškeré služby, které jsou nabízeny na webové stránce, zejména služby v oblasti wellness a spa. Webová stránka obsahuje seznam služeb nabízených poskytovatelem služeb k zakoupení, a to včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka poskytovaných služeb a jejich ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele služeb uzavřít smlouvu o poskytování služeb za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky poskytovaných služeb umístěné na webové stránce jsou nezávazné a poskytovatel služeb není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb ohledně těchto služeb.
 • Pro uzavření smlouvy on-line je nezbytné, aby kupující odeslal elektronickou objednávku služby na webovém rozhraní, a aby došlo k jejímu přijetí ze strany prodávajícího. O obdržení objednávky prodávající informuje kupujícího. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky na emailovou adresu, kterou při objednávce uvedl kupující a zároveň se jedná o přijetí objednávky ze strany prodávajícího. Tímto okamžikem vzniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.
 • Pro objednání nabízené služby on-line je nezbytné, aby kupující vyplnil objednávkový formulář na webovém rozhraní. Objednávkový formulář zejména obsahuje informace o objednávané službě, identifikační a adresní údaje zákazníka (jméno, příjmení, pohlaví, adresa, jméno osoby uvedené na dárkovém poukazu, telefonní číslo, e-mail, datum narození, fakturační adresa apod.), dále způsob úhrady kupní ceny služby a údaje o způsobu doručení objednané služby. Jméno osoby uvedené na dárkovém poukazu již nelze později změnit. Kupující je oprávněn též provést objednávku služby i prostřednictvím svého uživatelského účtu, provedl-li předchozí registraci na webovém rozhraní.
 • Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • Před odesláním objednávky bude kupujícímu umožněna rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně a poplatky). V rámci této rekapitulace má kupující poslední možnost zkontrolovat objednanou službu, počet kusů služby, způsob platby, dodání/doručení v elektronické formě a je mu naposledy umožněno měnit údaje, které do objednávky vložil.
 • Závaznou objednávku kupující prodávajícímu odešle kliknutím na tlačítko ,,Dokončit a zaplatit“. Údaje uvedené v závazné objednávce jsou považovány za správné a úplné. O jejich změně je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího.
 • Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Před zasláním objednávky (kliknutím na tlačítko ,,Dokončit a zaplatit“), kupující zaškrtnutím čtvercového pole potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na existenci těchto obchodních podmínek a jejich znění je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 • Po odeslání objednávky obdrží kupující automatické oznámení o přijetí objednávky. Tímto okamžikem je uzavřena kupní smlouva. V případě jakýchkoliv nejasností s objednávkou informuje neprodleně prodávající kupujícího. Objednávku, kterou dosud prodávající nepřijal, lze zrušit či změnit telefonicky nebo na emailovou adresu prodávajícího. Všechny kupujícím přijaté objednávky jsou závazné.
 • Prodávající není povinen přijmout objednávku kupujícího, jestliže kupující již dříve neplnil své povinnosti při poskytování služeb nebo prodávající má z informací a chování kupujícího pochybnosti o tom, zda rozumí, co je předmětem poskytovaných služeb či má prodávající pochybnosti o tom, zda má kupující skutečný zájem o čerpání služeb.
 • Je-li kupující nezletilý, je prodávající oprávněn požadovat písemný souhlas zákonného zástupce kupujícího s poskytováním služeb.
 • Kupující si je vědom, že prodávajícím nabízené služby nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Vyžaduje-li zdravotní stav kupujícího zvláštní výživový, pohybový či jiný režim, je povinen poradit se o čerpání služeb se svým ošetřujícím lékařem a je povinen o těchto skutečnostech informovat prodávajícího.
 • Dokumenty tvořící smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) budou kupujícímu zaslány na emailovou adresu nebo na jeho žádost vytištěny a zaslány poštou. Při zasílání poštou je prodávající oprávněn požádat o úhradu nákladů s tímto spojených.
 • Dokumenty tvořící smlouvu jsou prodávajícím archivovány v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.
 • Kupující bere na vědomí, že prezentace služeb na webovém rozhraní je pouze informativního charakteru a není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje veškeré informace o nabízených službách a jejich hlavních vlastnostech, a to včetně uvedení jejich cen. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (je-li prodávající plátcem DPH) a všech souvisejících poplatků a nákladů za jejich navrácení, jestliže je nelze ze své podstaty vrátit obvyklou poštovní cestou.
 • Objednaná služba je zasílána pouze v elektronické podobě a to na kupujícím v objednávce uvedenou emailovou adresu formou PDF dokumentu. Případné náklady spojené s dodáním objednané služby na straně kupujícího (např. internetové spojení) nese kupující sám.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou část kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů.
 • Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu.
 • Případné slevy z kupní ceny za objednanou službu nelze navzájem kombinovat ani sčítat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.
 1. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 • Správu a administraci spojenou s kreditními permanentkami zajišťuje prodávající prostřednictvím softwaru poskytnutého společností GYMIFY & Co, s.r.o. se sídlem Oščadnica 930, IČO: 53 386 850, zapsaná u Obchodného registra Okresného súdu Žilina, vložka 75814/L (dále jen jako „Gymify“). Prodávající prostřednictvím softwaru Gymify, nikoli však výlučně, spravuje permanentky, identifikaci a administraci zákazníků Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo měnit dodavatele takto poskytnutého softwaru.
 • Pro účely čerpání služeb a jejich nákupu na kreditní permanentku si kupující zřídí uživatelský účet u Gymify. Bez uživatelského účtu u Gymify není možné čerpat služby prodávajícího, toto neplatí pro jednorázové procedury, které lze zakoupit bez zřízení uživatelského účtu Gymify. Nezbytným krokem pro zřízení uživatelského účtu u Gymify je souhlas s obchodními podmínkami a dalšími dokumenty Gymify ze strany kupujícího.
 • Kupní cenu za objednanou službu lze uhradit bezhotovostně kartou prostřednictvím služby Stripe, pro permanentky poté přes webové stránky/aplikaci Gymify (nebo ji obdobnou). Nabití kreditní permanentky je možné také na adrese provozovny platební kartou, v hotovosti anebo online přes uživatelský účet Gymify kupujícího.
 • Za každý jednotlivý vstup do provozovny prodávajícího za účelem kryoterapie bude kupujícímu z permanentky stržena peněžitá částka dle platného ceníku prodávajícího uvedeného na jeho webových stránkách ke dni vstupu do provozovny. Aktuální stav svého kreditního účtu si může kupující ověřit přihlášením se do svého uživatelského účtu u Gymify.
 • Před uplynutím 12 kalendářních měsíců není možné nabitý kredit na permanentce vrátit kupujícímu, a to ani na žádost. Po uplynutí 12 kalendářních měsíců, není-li nabitý kredit na permanentce kupujícího zcela vyčerpán, se zbylý kredit kupujícímu nikterak, ani na jeho žádost, nevrací. PO UPLYNUTÍ 12 KALENDÁŘNÍCH MĚSÍCŮ NEBUDE NA PROPADLOU PERMANENTKU BRÁN ZŘETEL A PROPADLÝ KREDIT SE ZÁKAZNÍKOVI NEVRACÍ. TAKOVOU PERMANENTKU NELZE NIKTERAK PRODLOUŽIT.

Článek 7 uvádí bližší informace ohledně permanentek (dobití a další).

 • Další pokyny k uhrazení kupní ceny budou sděleny v objednávce.
 • Kupující nabývá právo uplatnit dárkový poukaz nebo permanentku zaplacením celé ceny služeb.
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním objednané služby. Není-li dále uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním objednané služby.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel služeb ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o poskytování služeb anebo smlouvy kupní kupujícímu daňový doklad – fakturu.
 • Poskytovatel služeb je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel kupujícímu po uhrazení ceny služeb/zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. V případě změny emailové adresy je objednatel povinen neprodleně informovat zhotovitele o této skutečnosti. Elektronicky zasílané daňové doklady budou splňovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy České republiky.
 1. MÍSTO A ČAS DODÁNÍ

 

5.1.Kupujícím objednaná služba formou dárkového poukazu, která je blíže specifikována na webových stránkách prodávajícího, je zasílána kupujícímu pouze v elektronické podobě ve formě dokumentu PDF nazvaného jako dárkovýpoukaz na prodávajícím nabízenou službu. Při zakoupení služby formou permanentky a přičtení kreditů na uživatelský účet Gymify platí zejm. čl. 6 a 7 v těchto obchodních podmínkách. Kupující po zakoupení služby obdrží elektronickou cestou na emailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, dárkový poukaz na zakoupenou službu nebo permanentku. Pro tyto účely prodávající doporučuje, aby si kupující před doručením dokumentu zkontroloval, zda má jeho počítačové zařízení nainstalovány všechny potřebné programy pro účely otevření PDF dokumentu. Toto zajistit je povinností kupujícího.

5.2. Dárkový poukaz či permanentka jsou obvykle expandovány do 5 pracovních dnů od přijetí platby od příjemce.

5.3. Způsob doručení dárkového poukazu nebo permanentky je elektronicky ve formě PDF dokumentu.

5.4. Náklady na zaslání PDF dokumentu (např. internetové spojení apod.) nese každá ze smluvních stran samostatně.

5.5. Dnem odeslání PDF dokumentu prostřednictvím emailové komunikace z počítačového zařízení prodávajícího se považuje dokument za řádně doručený a kupujícím převzatý. Tímto je povinnost prodávajícího splněna.

5.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno objednanou službu doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než je uvedeno výše (např. vytištěný dárkový poukaz nebo permanentku zaslat poštou v tištěné podobě), je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.7. Pro účely využití zakoupené služby není nutná předchozí rezervace. Kupující se tak může dostavit do provozovny prodávajícího na adrese: Pražská 1279/18, Hostivař, 102 00 Praha 10 kdykoli v provozní době uvedené na webových stránkách prodávajícího s dárkovým poukazem nebo permanentkou, nebo tyto dokumenty ukáže přítomnému pracovníkovi na svém zařízení v elektronické podobě (nejčastěji na chytrém mobilu). Vytištění dokumentů lze však ale doporučit, a to pro účely kontroly platby za službu a vyčerpaných návštěv. Každý dárkový poukaz, permanentka mají přidělené speciální vygenerované číslo, které pracovník v provozně kontroluje.

 1. POPIS SLUŽBY A PRŮBĚH JEJICH POSKYTOVÁNÍ

 

6.1. Prodávající nabízí kupujícímu služby uvedené na webové stránce prodávajícího, zejména se jedná o vstup do tzv. kryokomory. Prodávající nabízí zejména tzv. celotělovou, lokální či obličejovou kryoterapii.

Kupující si tedy může vybrat vstup do kryokomory z těchto nabízených forem:

 • Dárkový poukaz (zahrnuje 2, 5 nebo 10 vstupů do kryokomory, nebo 2, 5 nebo 10 procedur lokální či obličejové), dárkový poukaz má platnost 6 kalendářních měsíců,
 • Permanentka (nabitý kredit na kreditní permanentku je platný 12 kalendářních měsíců ode dne nabití), kredit je nepřenosný (každý klient musí mít vlastní kartu a vlastní kredit), po uplynutí 12 kalendářních měsíců kredit propadá ve prospěch prodávajícího), při každé návštěvě (podstoupení služby) se z permanentky odečte kredit odpovídající absolvovanému počtu návštěv v kryokomoře nebo podstoupené procedury kryoterapie.

Každá permanentka a dárkový poukaz mohou být vystaveny na vstup do kryokomory, a to na tzv. celotělovou kryoterapii, nebo na lokální kryoterapii či obličejovou kryoterapii.

 • Kryoterapie, též známá jako tzv. terapie chladem, je metoda, během které se organismus na velmi krátkou dobu vystaví extrémně nízkým teplotám v speciálně tomu upravené kryokomoře, následně se osoba věnuje mírné pohybové aktivitě jako je např. rotoped. Uvedené kryoterapie jsou prováděny ve výše uvedených prostorách provozovny prodávajícího. Bližší popis, informace a postup při poskytování této služby jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího kryorestart.cz.
 1. SLUŽBY NABÍZENÉ FORMOU PERMANENTKY, DÁRKOVÉHO POUKAZU A JEJICH ÚHRADA

 

7.1. Kreditní permanentka je nepřenositelná, tudíž může být využita pouze jednou osobou, jejíž jméno je uvedeno v objednávce. Na kreditní permanentku si zákazník nahraje dle jeho úvahy peněžitý obnos (dle tabulky viz čl. 8, 8.4.), ze kterého se během následujících 12 kalendářních měsíců odečítá dle aktuálního ceníku na webových stránkách prodávajícího peněžitá částka odpovídající vstupu nebo proceduře. Zároveň platí, že při čerpání služeb se odečte z permanentky 1 kredit za 1 Kč dle ceníku služeb.

7.2. Každý  zákazník tak musí mít vlastní kartu s vlastním kreditem.

7.3. Dárkové poukazy na určitý počet vstupů do kryokomory/procedur se prodávají online (požadovaný počet procedur je specifikován v objednávkovém formuláři).

 • Dárkové poukazy mají platnost 6 měsíců od data vystavení. V případě změny cen prodávajícího v době mezi původním vystavením poukazu a žádostí o prodloužení je pro prodloužení poukazu požadováno dorovnání nové ceny. Prodloužení platnosti poukazu je dále zpoplatněno poplatkem 20 % z jeho celkové ceny.  Tímto způsobem se dárkový poukaz prodlužuje o další 3 kalendářní měsíce od konce původní platnosti dárkového poukazu. O prodloužení poukazu je možné žádat nejpozději 5. den po skončení jeho platnosti. Opakované prodloužení není možné.
 • Dárkový poukaz nebo permanentka je každý označen speciálním vygenerovaným číslem, dále je na něm vyznačena doba jeho platnosti a procedura, na kterou se vztahuje.
 • Dárkový poukaz, permanentku nelze směnit za peníze, resp. proplatit v penězích s výjimkou zrušení provozovny, na kterou byl platný dárkový poukaz prodávajícím služeb vystaven, případně zrušení služby, která má být v souladu se smlouvou poskytnuta (dle dárkového poukazu, permanentky). V takovém případě prodávající služeb částku uhrazenou za služby dle dárkového poukazu vrátí zpět příjemci nebo vystaví dárkový poukaz na jiné služby v totožné hodnotě dle volby kupujícího.
 • Dárkový poukaz pozbývá platnosti bez náhrady, pokud není v době jeho platnosti, případně prodloužené době platnosti dle odst. 7.3. tohoto článku, uplatněn (tj. nelze již čerpat služby ani jej směnit, proplatit za peníze).
 • V případě Akčního dárkového poukazu nelze tento směnit za peníze ani prodloužit datum jeho splatnosti.

 

 1. POUŽITÍ KARTY JAKO KREDITNÍ PERMANENTKY A JEJÍ DOBITÍ
 • Plastovou kartu, která se využívá jako kreditní permanentka (dále jen jako „Karta“), vydává prodávající v provozovně.
 • Kupující je povinen za vystavení Karty složit vratnou zálohu ve výši 200 Kč.
 • K využití Karty je nutné nabití kreditu na Kartu výše zmíněným způsobem. Minimální výše kreditu je 2 000 Kč.
 • Na Kartu lze nabíjet peněžité částky ve výši dle aktuální tabulkyzveřejněné na webových stránkách prodávajícího.
 • Kartu nelze směnit za hotovost.
 • Prodávající neodpovídá za ztrátu, odcizení či poškození Karty poté, co byla zakoupena Kupujícím.
 • V případě ztráty, poškození či odcizení Karty a za podmínky, že byla provedena registrace kupujícího u Gymify, prodávající na základě blokace Karty provedené kupujícím, umožní převedení výše kreditu k okamžiku provedení blokace na novou Kartu (převedení výše kreditu provede kupující prostřednictvím svého účtu u Gymify), která bude k osobnímu vyzvednutí připravena pro kupujícího v provozovně prodávajícího. Výše uvedený postup je možno provést pouze jednou. V případě opakování situace je zaslání nové Karty již na náklady kupujícího.
 • Potvrzení o blokaci Karty bude zasláno na e-mail uvedený v registraci u prodávajícího nebo v rámci účtu kupujícího u Gymify.
 • V případě uplynutí doby platnosti permanentky, a to ani v případě ztráty, poškození nebo odcizení Karty po uplynutí doby platnosti, nemá kupující nárok na zaslání nové Karty zdarma prodávajícím. Novou Kartu si může zakoupit a znovu provést registraci.
 • Karta je určena k osobnímu užití. Není možné ji dále komerčně využívat (prodávat, dražit apod.) bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího nebo písemné dohody s prodávajícím.
 • Prostřednictvím Karty nelze zakoupit jinou Kartu (koupě Karty nelze provést kreditem na jiné Kartě).
 • Prodávající může odmítnout přijmout platbu prostřednictvím Karty pokud:
 1. A) Kartě uplynula doba platnosti,
 2. B) Kredit na Kartě je nula (0) Kč,
 3. C) v případě technických problémů, které znemožňují použití Karty (tj. např. nemožnosti spojení s IT systémem prodávajícího, fyzické poškození Karty nebo jiné problémy nezaviněné Prodávajícím).
 • Karta je dobíjitelná online přes uživatelský účet Gymify kupujícího nebo na provozovně prodávajícího. Pro nabití platí opět částky uvedené v odst. 8.4. tohoto článku, resp. dle aktuální tabulky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího.
 • Doba platnosti jednotlivých nabití kreditů na Kartu je 12 kalendářních měsíců (např. zákazník si původně nabil 2 000 kreditů, po 6 kalendářních měsících vyčerpá na službách pouze 1000 kreditů a dobije si další 2 000 kreditů. Platnost původních zbylých 1 000 kreditů je tak nadále 6 kalendářních měsíců od nového nabití Karty a platnost nově dobitých 2 000 kreditů je 12 kalendářních měsíců od nového nabití.)
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

9.1. Kupující jako spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení.

9.2. Spotřebitel tak bere na vědomí, že uplatní-li dárkový poukaz před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, to znamená, navštíví-li provozovnu prodávajícího a podstoupí zakoupenou službu, čímž bude dárkový poukaz vyčerpán, nenáleží spotřebiteli v takovém případě právo na odstoupení od smlouvy. Totéž platí i pro čerpání služeb formou permanentky. Započne-li spotřebitel čerpání služeb při koupi na permanentku před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nenáleží spotřebiteli právo na odstoupení od smlouvy.

9.3. Nejedná-li se o výše uvedená ustanovení v tomto bodě či o jiný případ uvedený v § 1837 občanského zákoníku, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná plynout od okamžiku uzavření smlouvy a končí uplynutím 14 (čtrnácti) dnů od tohoto okamžiku. V případě kupní smlouvy běží 14denní lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí zboží, u smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží a u smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí první dodávky zboží.

9.4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

9.5. Odstoupení od smlouvy zašle kupující na emailovou adresu nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí odstoupení od smlouvy.

9.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a hledí se na ní, jako kdyby nebyla uzavřena. Zboží musí být vráceno kupujícím prodávajícímu do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

9.7. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

9.8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

9.9. V případech, kdy má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby doručení objednávky kupujícímu. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

9.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

10.1. Práva a povinnosti smluvních stran se ohledně práv z vadného plnění řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními 

 • 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Byla-li služba poskytnuta v rozporu se smlouvou o poskytování služeb, případně nebyla poskytnuta vůbec, jedná se o vadné plnění a příjemci (kupujícímu) vznikají práva z vadného plnění, která je příjemce oprávněn uplatnit u poskytovatele služeb (též jako ,,reklamace“) níže uvedenými způsoby.
  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Je-li kupující spotřebitelem a projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
  • Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.
  • Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující uplatnit u prodávajícího, a to na emailovou adresu prodávajícího: [email protected]. Pokud kupujícímu nebyl produkt (dárkový poukaz, permanentka) doručen v obvyklé dodací lhůtě (čl. 5 odst. 5.2. obchodních podmínek), doporučuje prodávající nejdříve zkontrolovat kupujícím složky v počítačovém zařízení s názvem ,,hromadná pošta“ nebo „spam“. Pokud ani tam kupující produkt nenalezne, má kupující právo obrátit se na výše zmíněnou emailovou adresu prodávajícího. Reklamaci je však třeba uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Kupující je povinen přiložit k reklamaci doklad prokazující koupi zboží, např. fakturu.
  • Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
  • Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit v písemné formě, kdy kupující právo z vadného plnění uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Dále prodávající uvádí, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Potvrzení též obsahuje datum a způsob vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  • Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
  • Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v odst. 9.11. tohoto článku, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
  • Kdo má právo podle ustanovení § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho (1) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.12. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat.

 • Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 • Příjemce je povinen poskytnout při vyřizování reklamace nezbytnou součinnost a doložit potvrzení o provedené platební transakci, či jiné doklady nezbytné pro vyřízení reklamace.

 

 1. DORUČOVÁNÍ

 

11.1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty (emailem).

11.2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

 

12.1. Ochrana osobních údajů a ochrana autorského práva se řídí Zásadami ochrany osobních údajů (Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR)).

12.2. Osobní údaje jsou zabezpečené proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.

12.3. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webových stránek prodávajícího (včetně fotografií nabízených služeb) jsou chráněny autorským právem, kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky.

12.4. Kupující není oprávněn při využívání webové stránky používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky. Webovou stránku je možné užívat jen v rozsahu, která není na úkor práv ostatních zákazníků/kupujících prodávajícího služeb a který je v souladu s jejím určením.

12.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající služeb nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

 1. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 

13.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, nepodaří-li se vyřešit spor mezi smluvními stranami vzájemnou dohodou, je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Ústředního inspektorátu na adrese Štěpánská 44, 110 00, Praha 1, IČ: 00020869, internetová adresa: https://www.coi.cz/informace-o-adr/ .

13.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00, Praha 1, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů online a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů online).

13.3. Prodávající je oprávněn k nabízené službě dle webového rozhraní na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

14.1. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

14.2. Prodávající ve vztahu ke kupujícímu není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

14.3. Smlouva o poskytování služeb/kupní smlouva včetně těchto obchodních podmínek je archivována prodávajícím služeb v elektronické podobě.

14.4. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15.5.2024.

KryoRestart

PŘÍLOHA Č. 1 K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět)

 

Adresát:

Internetový obchod na webovém rozhraní: www.kryorestart.cz

Kontaktní údaje poskytovatele/prodávajícího jsou:

KryoRestart s.r.o.

IČO: 09650032

Se sídlem: Pražská 1279/18, Hostivař, 102 00 Praha 10

Sp. Zn.: C 339694 vedená u Městského soudu v Praze

Email: [email protected]

Telefon: 228 226 076

Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb:

________________________________________________________________________________________

Datum objednání/datum obdržení služby: ____________________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele: ___________________________________________________

Adresa spotřebitele: __________________________________________________________

Podpis spotřebitele: __________________________________________________________

 Datum: _____________________

 Podpis: _____________________

KryoRestart
Praha 10 - Hostivař

Pražská 1279/18

Zavolejte nám