OBCHODNÍ PODMÍNKY

KryoRestart

OBCHODNÍ PODMÍNKY

KryoRestart s.r.o.

IČO: 09650032

Se sídlem: Pražská 1279/18, Hostivař, 102 00 Praha 10

Sp. Zn.: C 339694 vedená u Městského soudu v Praze

Pro poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.kryorestart.cz

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako ,,obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako ,,občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s poskytováním služeb prostřednictvím on-line obchodu, který je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese kryorestart.cz (dále jen jako ,,webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.
  • Majitelem a provozovatelem webové stránky kryorestart.cz je obchodní společnost KryoRestart s.r.o., IČO 09650032, se sídlem Pražská 1279/18, Hostivař, 102 00 Praha 10 (dále jen jako ,,prodávající“ či ,,poskytovatel“).

Kontaktní údaje prodávajícího/poskytovatele jsou:

Sídlo: Pražská 1279/18, Hostivař, 102 00 Praha 10

Email: [email protected]

Telefon/Mobil: 228 226 076

Prodávající či poskytovatel se nepovažuje za lékaře.

 • Objednatelem či kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční koupi dárkového poukazu či permanentky (permanentky i měsíční permanentky) na poskytnutí služby, kterou na svých webových stránkách uvádí prodávající či poskytovatel.
 • Prodávající či poskytovatel a kupující či objednatel se považují za smluvní strany.
 • Službami se rozumí služba nabízená a úžeji vymezená prodávajícím/poskytovatelem na webových stránkách kryorestart.cz, jedná se zejména o poskytnutí tzv. kryoterapie prostřednictvím kryokomory.
 • Prodávající nabízí službu vedle dárkového poukazu (na 1, 2, 5 nebo 10 vstupů do kryokomory) také formou permanentky, a to formou permanentky (permanentky na 1, 2, 5 nebo 10 kryoterapií (vstupů do kryokomory) nebo měsíční permanentky). Viz zejména body 7 a 13 těchto obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí těmito obchodními podmínkami, zásadami ochrany osobních údajů, podmínkami a pokyny uvedenými na webových stránkách prodávajícího či poskytovatele. V otázkách smlouvou neupravených se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí českým právním řádem, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je-li kupující spotřebitelem. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 • Pokud se bydliště nebo sídlo kupujícího nachází mimo Českou republiku nebo právní poměr mezi smluvními stranami obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasí tímto kupující, že se bude právní vztah mezi smluvními stranami řídit českým právním řádem.
 • Zasláním objednávky a potvrzením na webovém rozhraní kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.
 • Je-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo neaplikovatelné nebo se takovým stane, použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se vždy řídí zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

 • Kupujícímu je umožněno zřídit si na webovém rozhraní uživatelský účet, prostřednictvím kterého může kupující provádět objednávání služeb, sledovat své objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.
 • Uživatelský účet se zřizuje na základě registrace kupujícího prostřednictvím registračního formuláře.
 • Kupující může provádět objednávání služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen emailovou adresou a heslem, které kupující při jeho registraci uvede. Kupující je povinen ohledně údajů týkajících se přístupu do jeho uživatelského účtu zachovávat mlčenlivost.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Při registraci na webovém rozhraní je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje musí být pravdivé a úplné. Při jakékoli změně údajů nezbytných k registraci je kupující povinen je aktualizovat.
 • Nevyužívá-li kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let od zřízení uživatelského účtuči poruší-li kupující své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek) nebo dochází-li prostřednictvím účtu k porušení dobrých mravů nebo platných právních předpisů, je prodávající oprávněn uživatelský účet bez náhrady zrušit.
 • Kupující bere na vědomí, že přístup do uživatelského účtu nemusí být nepřetržitý, zejména s ohledem na případnou údržbu hardwarového nebo softwarového vybavení prodávajícího či třetích osob.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

 • Kupní smlouvou se prodávající zavazuje zaslat kupujícímu elektronickou formou službu uvedenou v objednávce (poukaz na kryoterapii nebo permanentku na kryoterapii či měsíční permanentku v elektronické podobě) a kupující se zavazuje za tuto službu zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
 • Spotřebitelskou smlouvou se rozumí smlouva o poskytování služeb anebo smlouva kupní, kterou s kupujícím/spotřebitelem uzavírá poskytovatel služeb.
 • Poskytovatelem služeb je pro účely těchto obchodních podmínek obchodní společnost KryoRestart s.r.o.
  • Předmětem smlouvy o poskytování služeb je prodej služeb nabízených poskytovatelem služeb na webové stránce kryorestart.cz. Službami se rozumí veškeré služby, které jsou nabízeny na webové stránce, zejména služby v oblasti wellness a spa. Webová stránka obsahuje seznam služeb nabízených poskytovatelem služeb k zakoupení, a to včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka poskytovaných služeb a jejich ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele služeb uzavřít smlouvu o poskytování služeb za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky poskytovaných služeb umístěné na webové stránce jsou nezávazné a poskytovatel služeb není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb ohledně těchto služeb.
 • Pro uzavření smlouvy je nezbytné, aby kupující odeslal elektronickou objednávku služby na webovém rozhraní, a aby došlo k jejímu přijetí ze strany prodávajícího. O obdržení objednávky prodávající informuje kupujícího. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky na emailovou adresu, kterou při objednávce uvedl kupující a zároveň se jedná o přijetí objednávky ze strany prodávajícího. Tímto okamžikem vzniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.
 • Pro objednání nabízené služby je nezbytné, aby kupující vyplnil objednávkový formulář na webovém rozhraní. Objednávkový formulář zejména obsahuje informace o objednávané službě (kterou vloží kupující do elektronického nákupního košíku), identifikační a adresní údaje zákazníka (jméno, příjmení, adresa, jméno osoby uvedené na dárkovém poukazu apod.), dále způsob úhrady kupní ceny služby a údaje o způsobu doručení objednané služby. Jméno osoby uvedené na dárkovém poukazu již nelze později změnit. Kupující je oprávněn též provést objednávku služby i prostřednictvím svého uživatelského účtu, provedl-li předchozí registraci na webovém rozhraní.
 • Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • Před odesláním objednávky bude kupujícímu umožněna rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně a poplatky). V rámci této rekapitulace má kupující poslední možnost zkontrolovat objednanou službu, počet kusů služby, způsob platby, dodání/doručení v elektronické formě a je mu naposledy umožněno měnit údaje, které do objednávky vložil.
 • Závaznou objednávku kupující prodávajícímu odešle kliknutím na tlačítko ,,Objednat“. Údaje uvedené v závazné objednávce jsou považovány za správné a úplné. O jejich změně je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího.
 • Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Před zasláním objednávky (kliknutím na tlačítko ,,objednat“), kupující zaškrtnutím čtvercového pole potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na existenci těchto obchodních podmínek a jejich znění je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 • Po odeslání objednávky obdrží kupující automatické oznámení o přijetí objednávky. Tímto okamžikem je uzavřena kupní smlouva. V případě jakýchkoliv nejasností s objednávkou informuje neprodleně prodávající kupujícího. Objednávku, kterou dosud prodávající nepřijal, lze zrušit či změnit telefonicky nebo na emailovou adresu prodávajícího. Všechny kupujícím přijaté objednávky jsou závazné.
 • Prodávající není povinen přijmout objednávku kupujícího, jestliže kupující již dříve neplnil své povinnosti při poskytování služeb nebo prodávající má z informací a chování kupujícího pochybnosti o tom, zda rozumí, co je předmětem poskytovaných služeb či má prodávající pochybnosti o tom, zda má kupující skutečný zájem o čerpání služeb.
 • Je-li kupující nezletilý, je prodávající oprávněn požadovat písemný souhlas zákonného zástupce kupujícího s poskytováním služeb.
 • Kupující si je vědom, že prodávajícím nabízené služby nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Vyžaduje-li zdravotní stav kupujícího zvláštní výživový, pohybový či jiný režim, je povinen poradit se o čerpání služeb se svým ošetřujícím lékařem a je povinen o těchto skutečnostech informovat prodávajícího.
 • Dokumenty tvořící smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) budou kupujícímu zaslány na emailovou adresu nebo na jeho žádost vytištěny a zaslány poštou. Při zasílání poštou je prodávající oprávněn požádat o úhradu nákladů s tímto spojených.
 • Dokumenty tvořící smlouvu jsou prodávajícím archivovány v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

 

 

 • Kupující bere na vědomí, že prezentace služeb na webovém rozhraní je pouze informativního charakteru a není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje veškeré informace o nabízejících službách a jejich hlavních vlastnostech, a to včetně uvedení jejich cen. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (je-li prodávající plátcem DPH) a všech souvisejících poplatků a nákladů za jejich navrácení, jestliže je nelze ze své podstaty vrátit obvyklou poštovní cestou.
 • Objednaná služba je zasílána pouze v elektronické podobě a to na kupujícím v objednávce uvedenou emailovou adresu formou PDF dokumentu. Případné náklady spojené s dodáním objednané služby na straně kupujícího (např. internetové spojení) nese kupující sám.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou část kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů.
 • Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu.
 • Případné slevy z kupní ceny za objednanou službu nelze navzájem kombinovat ani sčítat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

 

 1. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1. Kupní cenu za objednanou službu lze uhradit pouze bezhotovostně kartou prostřednictvím služby Stripe. U opakovaných produktů – měsíční permanentky – se platba provádí měsíčně tzv. opakovanou platbou.

Bod 7 uvádí bližší informace k platbě služby poskytované formou měsíční permanentky, ale také další informace ohledně permanentky.

 • Pokyny k uhrazení kupní ceny budou sděleny v  objednávce.
 • Kupující nabývá právo uplatnit dárkový poukaz nebo permanentku zaplacením celé ceny služeb.
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním objednané služby. Není-li dále uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním objednané služby.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel služeb ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o poskytování služeb anebo smlouvy kupní kupujícímu daňový doklad – fakturu.
 • Poskytovatel služeb je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel kupujícímu po uhrazení ceny služeb/zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. V případě změny emailové adresy je objednatel povinen neprodleně informovat zhotovitele o této skutečnosti. Elektronicky zasílané daňové doklady budou splňovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy České republiky.

 

 

 

 

 1. MÍSTO A ČAS DODÁNÍ

 

5.1.Kupujícím objednaná služba, která je blíže specifikována na webových stránkách prodávajícího, je zasílána kupujícímu pouze v elektronické podobě ve formě dokumentu PDF nazvaného jako dárkový poukaz nebo permanentka či měsíční permanentka na prodávajícím nabízenou službu. Kupující po zakoupení služby obdrží elektronickou cestou na emailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, dárkový poukaz na zakoupenou službu nebo permanentku na 1, 5 nebo 10 vstupů do kryokomory (dle výběru kupujícího v objednávce) nebo měsíční permanentku na měsíčně neomezený počet poskytnutí objednané služby. Pro tyto účely prodávající doporučuje, aby si kupující před doručením dokumentu zkontroloval, zda má jeho počítačové zařízení nainstalovány všechny potřebné programy pro účely otevření PDF dokumentu. Toto zajistit je povinností kupujícího.

5.2. Dárkový poukaz či permanentka a měsíční permanentka jsou obvykle expandovány do 2 pracovních dnů od přijetí platby od příjemce.

5.3. Způsob doručení dárkového poukazu nebo permanentky a měsíční permanentky je elektronicky ve formě PDF dokumentu.

5.4. Náklady na zaslání PDF dokumentu (např. internetové spojení apod.) nese každá ze smluvních stran samostatně.

5.5. Dnem odeslání PDF dokumentu prostřednictvím emailové komunikace z počítačového zařízení prodávajícího se považuje dokument za řádně doručený a kupujícím převzatý. Tímto je povinnost prodávajícího splněna.

5.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno objednanou službu doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než je uvedeno výše (např. vytištěný dárkový poukaz nebo permanentku či měsíční permanentku zaslat poštou v tištěné podobě), je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.7. Pro účely využití zakoupené služby není nutná předchozí rezervace. Kupující se tak může dostavit do provozovny prodávajícího na adrese: Pražská 1279/18, Hostivař, 102 00 Praha 10 kdykoli v provozní době uvedené na webových stránkách prodávajícího s vytištěným dárkovým poukazem, permanentkou nebo měsíční permanentkou, nebo tyto dokumenty ukáže přítomnému pracovníkovi na svém zařízení v elektronické podobě (nejčastěji na chytrém mobilu). Vytištění dokumentů lze však ale doporučit, a to pro účely kontroly platby za službu a vyčerpaných návštěv. Každý dárkový poukaz, permanentka nebo měsíční permanentka mají přidělené speciální vygenerované číslo, které pracovník v provozně kontroluje.

 

 1. POPIS SLUŽBY A PRŮBĚH JEJICH POSKYTOVÁNÍ

 

6.1. Prodávající nabízí kupujícímu služby uvedené na webové stránce prodávajícího, zejména se jedná o vstup do tzv. kryokomory. Prodávající nabízí zejména tzv. celotělovou, lokální či obličejovou kryoterapii. Kupující si vybírá v rámci objednávky počet kryoterapií, které chce podstoupit. Je mu umožněno vybrat si 1, 2, 5 nebo 10 návštěv kryokomory, ať již se jedná o celotělovou, lokální nebo obličejovou kryoterapii. Může si však v objednávce vybrat i měsíční permanentku, u které je počet návštěv kryokomory měsíčně neomezený.

Kupující si tedy může vybrat vstup do kryokomory z těchto nabízených forem:

 • Dárkový poukaz (zahrnuje 1, 2, 5 nebo 10 vstupů do kryokomory),
 • Permanentka (zahrnuje 1, 5 nebo 10 vstupů do kryokomory),
 • Měsíční permanentka (počet vstupů do kryokomory na tzv. celotělovou kryoterapii je měsíčně neomezený).

Každá permanentka (kromě měsíční permanentky) a každý dárkový poukaz mohou být vystaveny na vstup do kryokomory, a to na tzv. celotělovou kryoterapii, nebo na lokální kryoterapii či pouze obličejovou kryoterapii.

 • Kryoterapie, též známá jako tzv. terapie chladem, je metoda, během které se organismus na velmi krátkou dobu vystaví extrémně nízkým teplotám v speciálně tomu upravené kryokomoře, následně se osoba věnuje mírné pohybové aktivitě jako je např. rotoped. Uvedené kryoterapie jsou prováděny ve výše uvedených prostorách provozovny prodávajícího. Bližší popis, informace a postup při poskytování této služby jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího kryorestart.cz.

 

 1. SLUŽBY NABÍZENÉ FORMOU PERMANENTKY, MĚSÍČNÍ PERMANENTKY A JEJICH ÚHRADA

 

7.1. Kupující při zakoupení tzv. ,,měsíční permanentky“ má právo na neomezený počet vstupů do kryokomory na celotělovou kryoterapii za kalendářní měsíc. Měsíční permanentka je však nepřenositelná, tudíž může být využita pouze jednou osobou, jejíž jméno je uvedeno v objednávce. Totéž platí i pro dárkový poukaz, kdy se jméno osoby, která dárkový poukaz využije, uvádí již v rámci objednávky. Permanentka (kromě měsíční, jak bylo uvedeno výše) je přenositelná a každá návštěva může být využita jinou osobou. Při zakoupení této služby právnickou osobou, právnická osoba v objednávce uvádí jméno fyzické osoby, která bude tuto službu čerpat.

7.2. Při zakoupení měsíční permanentky bude kupní cena placena každý měsíc na vrub platební metody uvedené v odst. 4.1. článku 4 těchto obchodních podmínek, tedy bezhotovostně, a to tzv. opakovanou platbou, a to v konkrétní den platby, který je uveden na uživatelském účtu kupujícího, jako takový den je zejména zvolen první den registrace. Kupující však může na svém uživatelském účtu den platby změnit na jiný den v kalendářním měsíci. V některých případech se může datum platby změnit, např. nebude-li platební metoda schopna pokrýt náklady. V takovém případě se kupujícímu doporučuje navštívit na svém uživatelském učtu záložku ,,fakturační údaje“, zde je uvedeno další datum platby.

7.3. Pro účely zakoupení služby formou měsíční permanentky je nezbytné, aby kupující uvedl v objednávce alespoň jednu platební metodu.

7.4. Nebude-li platba úspěšně vyrovnána kvůli vypršení platnosti, nedostatečnému zůstatku nebo z jiného důvodu a kupující svůj účet nezruší, má prodávající právo pozastavit přístup ke službě, dokud se nepodaří úspěšně použít platební metodu. V některých případech si může prodávající účtovat za platební metodu poplatek, např. poplatek za zahraniční transakci nebo jiný poplatek související se zpracováním platební metody kupujícího.

7.5. Kupující má právo aktualizovat svou platební metodu na svém uživatelském účtu. Platební metodu také může aktualizovat prodávající a to na základě informací poskytnutých od poskytovatelů platebních služeb. Kupující toto bere na vědomí a dává svolení, že i po takové aktualizaci může prodávající pokračovat s účtováním na vrub příslušné platební metody.

7.6. Při vzniku opakované platby  kupující souhlasí se založením a parametry opakované platby, s uložením platebních údajů na straně platební brány Stripe. Tento souhlas může kupující udělit zaškrtnutím čtvercového pole ,,Souhlas s opakovanou platbou“ v rámci své objednávky.

7.7. S údaji platební karty kupujícího platební brána Stripe nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI DSS Level 1.

7.8. Parametry opakované platby jsou:

– důvod založení opakované platby: platba za měsíční permanentku do provozovny KryoRestart s.r.o. za účelem kryoterapie (vstupu do kryokomory),

– max. částka opakované platby činí 4990 Kč,

– období (délka fakturačního období), po které bude platba strhávána činí: 12 ,

– částka platby je fixní,

– částka se strhává každý kalendářní měsíc v den uvedený na uživatelském účtu kupujícího (na tomto účtu je možné změnit den platby na jiný, případně pro tyto účely využít emailové adresy: [email protected] .),

– opakovanou platbu lze zrušit na uživatelském účtu kupujícího nebo oznámením na emailovou adresu: [email protected] .

7.9. Kupující má právo být informován alespoň 7 pracovních dnů předem, a to:

– před strhnutím následující platby, uplynulo-li od poslední platby více než 6 měsíců,

– skončila-li perioda, po kterou měl kupující právo službu využívat zdarma a bude mu stržena první opakovaná platba,

– pokud dojde k jakékoliv změně v nastavení opakovaných plateb.

7.10. Po odsouhlasení vzniku opakované platby bude kupujícímu do 2 dnů potvrzeno, že platba byla skutečně založena.

7.11. Komunikace mezi smluvními stranami týkající se opakované platby probíhá prostřednictvím emailové adresy: [email protected] .

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

8.1. Kupující jako spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení.

8.2. Spotřebitel tak bere na vědomí, že uplatní-li dárkový poukaz před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, to znamená, navštíví-li provozovnu prodávajícího a podstoupí zakoupenou službu (kryoterapii), čímž bude dárkový poukaz vyčerpán, nenáleží spotřebiteli v takovém případě právo na odstoupení od smlouvy.

8.3. Nejedná-li se o výše uvedená ustanovení v tomto bodě či o jiný případ uvedený v § 1837 občanského zákoníku, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná plynout od okamžiku uzavření smlouvy a končí uplynutím 14 (čtrnácti) dnů od tohoto okamžiku. V případě kupní smlouvy běží 14denní lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí zboží, u smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží a u smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí první dodávky zboží.

8.4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

8.5. Odstoupení od smlouvy zašle kupující na emailovou adresu nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí odstoupení od smlouvy.

8.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a hledí se na ní, jako kdyby nebyla uzavřena. Zboží musí být vráceno kupujícím prodávajícímu do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.7. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.9. V případech, kdy má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby doručení objednávky kupujícímu. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran se ohledně práv z vadného plnění řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními 

 • 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Byla-li služba poskytnuta v rozporu se smlouvou o poskytování služeb, případně nebyla poskytnuta vůbec, jedná se o vadné plnění a příjemci (kupujícímu) vznikají práva z vadného plnění, která je příjemce oprávněn uplatnit u poskytovatele služeb (též jako ,,reklamace“) níže uvedenými způsoby.
  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Je-li kupující spotřebitelem a projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  • Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí
  • Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující uplatnit u prodávajícího a to na emailovou adresu prodávajícího: [email protected] . Pokud kupujícímu nebyl produkt (dárkový poukaz, permanentka nebo měsíční permanentka) doručen v dodací lhůtě (čl. 5 odst. 5.2. obchodních podmínek), doporučuje prodávající nejdříve zkontrolovat kupujícím složky v počítačovém zařízení s názvem ,,hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam kupující produkt nenalezne, má kupující právo obrátit se na výše zmíněnou emailovou adresu prodávajícího. Reklamaci je však třeba uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Kupující je povinen přiložit k reklamaci doklad prokazující koupi zboží, např. fakturu.
  • Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
  • Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit v písemné formě, kdy kupující právo z vadného plnění uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Dále prodávající uvádí, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Potvrzení též obsahuje datum a způsob vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  • Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
  • Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v odst. 9.11. tohoto článku, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
  • Kdo má právo podle ustanovení § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho (1) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.10. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat.

 • Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 • Příjemce je povinen poskytnout při vyřizování reklamace nezbytnou součinnost a doložit potvrzení o provedené platební transakci, či jiné doklady nezbytné pro vyřízení reklamace.

 

 1. DORUČOVÁNÍ

 

10.1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty (emailem).

10.2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

 

11.1. Ochrana osobních údajů a ochrana autorského práva se řídí Zásadami ochrany osobních údajů (Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR)).

11.2. Osobní údaje jsou zabezpečené proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.

11.3. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webových stránek prodávajícího (včetně fotografií nabízených služeb) jsou chráněny autorským právem, kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky.

11.4. Kupující není oprávněn při využívání webové stránky používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky. Webovou stránku je možné užívat jen v rozsahu, která není na úkor práv ostatních zákazníků/kupujících prodávajícího služeb a který je v souladu s jejím určením.

11.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající služeb nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

 

 1. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 

12.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, nepodaří-li se vyřešit spor mezi smluvními stranami vzájemnou dohodou, je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Ústředního inspektorátu na adrese Štěpánská 44, 110 00, Praha 1, IČ: 00020869, internetová adresa: https://www.coi.cz/informace-o-adr/ .

12.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00, Praha 1, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů online a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů online).

12.3. Prodávající je oprávněn k nabízené službě dle webového rozhraní na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

 

 1. DÁRKOVÉ POUKAZY, PERMANENTKY A MĚSÍČNÍ PERMANENTKY

 

13.1. Dárkový poukaz, permanentka nebo měsíční permanentka je každý označen speciálním vygenerovaným číslem, dále je na něm vyznačena doba jeho platnosti a procedura, na kterou se vztahuje.

13.2. Dárkový poukaz je zpravidla vydáván s dobou platnosti 6 měsíců od data jeho vystavení. Na žádost kupujícího uplatněnou ve lhůtě původní platnosti poukazu prodávající služeb může v odůvodněných případech prodloužit platnost dárkového poukazu, nejvýše však o 30 dnů.

13.3. Prodávající umožňuje kupujícímu změnu služeb poskytovaných na základě dárkového poukazu vystaveného pro konkrétní služby tak, že dárkový poukaz či permanentku nebo měsíční permanentku prodávající zruší a částku odpovídající ceně uhrazené kupujícím za služby dle zrušeného dárkového poukazu promění kupujícímu na kredit ve výši uhrazené ceny služeb, který může kupující vyčerpat u prodávajícího služeb poskytnutím služeb dle jeho volby do výše kreditu.

13.4. Dárkový poukaz, permanentku nebo měsíční permanentku nelze směnit za peníze, resp. proplatit v penězích s výjimkou zrušení provozovny, na kterou byl platný dárkový poukaz prodávajícím služeb vystaven, případně zrušení služby, která má být v souladu se smlouvou poskytnuta (dle dárkového poukazu, permanentky nebo měsíční permanentky). V takovém případě prodávající služeb částku uhrazenou za služby dle dárkového poukazu vrátí zpět příjemci nebo vystaví dárkový poukaz na jiné služby v totožné hodnotě dle volby kupujícího.

13.5. Dárkový poukaz pozbývá platnosti bez náhrady, pokud není v době jeho platnosti, případně prodloužené době platnosti dle odst. 13.2. tohoto článku uplatněn (tj. nelze již čerpat služby ani jej směnit, proplatit za peníze).

13.6. V případě Akčního dárkového poukazu nelze tento směnit za peníze ani prodloužit datum jeho splatnosti.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

13.1. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.2. Prodávající ve vztahu ke kupujícímu není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

13.3. Smlouva o poskytování služeb/kupní smlouva včetně těchto obchodních podmínek je archivována prodávajícím služeb v elektronické podobě.

13.4. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.6.2023 .

KryoRestart

PŘÍLOHA Č. 1 K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět)

 

Adresát:

Internetový obchod na webovém rozhraní: www.kryorestart.cz

Kontaktní údaje poskytovatele/prodávajícího jsou:

KryoRestart s.r.o.

IČO: 09650032

Se sídlem: Pražská 1279/18, Hostivař, 102 00 Praha 10

Sp. Zn.: C 339694 vedená u Městského soudu v Praze

Email: [email protected]

Telefon/Mobil: 228 226 076

 

Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb:

 

________________________________________________________________________________________

 

Datum objednání/datum obdržení služby: ____________________________________________

 

Jméno a příjmení spotřebitele: ___________________________________________________

Adresa spotřebitele: __________________________________________________________

Podpis spotřebitele: __________________________________________________________

 

 Datum: _____________________

 Podpis: _____________________

KryoRestart
Praha 10 - Hostivař

Pražská 1279/18

Zavolejte nám